Miejsca w Krakowie - Kraków w Waszych oczach

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Właściciel - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem http://miejscawkrk.pl.
b) Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, który znajduje się w Serwisie i służy do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
c) Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, który znajduje się w Serwisie i służy do nawiązywania kontaktów z Właścicielem. Znajduje się on pod adresem http://miejscawkrk.pl/contact.php
d) Konto - dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie.
e) Komentarz - wyrażona pisemnie opinia Użytkownika na temat Treści.
f) Regulamin - niniejszy dokument dostępny pod adresem http://miejscawkrk.pl/rules.php . Określa on warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Właściciela oraz Użytkowników.
g) Serwis - portal MiejscawKrk.pl, który umożliwia użytkownikom przechowywanie treści, dostępny pod adresem http://miejscawkrk.pl.
h) Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. zdjęcia, filmy, informacje, dane) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
i) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
j) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach zawartych w Regulaminie przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu.
k) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
l) Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
n) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 roku życia, wtedy wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.
2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
3. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne oraz nie wymaga rejestracji konta i logowania do systemu.
4. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszy Regulamin.
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik za pomocą Serwisu ma możliwość korzystania z następujących Usług:
a) umieszczania filmów wraz z opisem,
b) umieszczania zdjęć/grafik wraz z opisem,
c) oceniania zamieszczonych w Serwisie Treści,
d) pisania komentarzy do zamieszczonych w Serwisie Treści.
2. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie.
3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego lub z chwilą zalogowania do Serwisu z użyciem konta w portalu Facebook.com. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
6. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez wysłanie maila (na adres e- mail: kontakt@miejscawkrk.pl) z adresu e-mail podanego przez Użytkownika w momencie rejestracji z prośbą o skasowanie konta. W mailu musi się znaleźć login Użytkownika.
7. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) powinna posiadać dostęp do sieci Internet,
b) powinna posiadać minimum: procesor 1 GHz, pamięć 512 MB,
c) powinna posiadać przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron WWW (rekomendowaną przeglądarką jest zaktualizowany Firefox).
8. Ponadto Użytkownik powinien posiadać konto poczty e-mail.
9. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
10. Na Portalu wykorzystane są pliki typu cookies. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Cookies.
11. Administrator informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Portalu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwraca się uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
12. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań mogących destabilizować funkcjonowanie Serwisu.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta. Użytkownik w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie Konta do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
14. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
15. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym również prawa autorskie), do wszystkich przesyłanych materiałów ( w tym również do zdjęć i tekstów) oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów . Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw.
16. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom lub/i wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
17. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie w ramach funkcjonowania Serwisu materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.
18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do: edycji tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo lub naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
19. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie świadczeń przez partnerów czy reklamodawców Serwisu, z którymi użytkownik zawarł odrębną umowę na świadczenie przez te podmioty usług.
21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za: a) działania Użytkowników i podmiotów trzecich
b) wykorzystanie przez Użytkowników i podmioty trzecie danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli zostaną skierowane do niego przez innych Użytkowników, podmioty trzecie lub osoby trzecie roszczenia związane z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, podmiotów trzecich lub osób trzecich. Wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek, ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.
24. Właściciel zastrzega sobie możliwość usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
25. Właściciel zastrzega sobie możliwość nie opublikowania oraz usuwania materiałów dodanych przez Użytkownika bez podawania przyczyny.
26. W przypadku gdy Użytkownik lub osoba trzecia posiada informacje o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@miejscawkrk.pl . W treści zgłoszenia naruszenia należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.
27. Właściciel zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny.
III. LOGOWANIE Z UŻYCIEM KONTA NA PORTALU FACEBOOK.COM
1. Użytkownik poprzez logowanie się do Serwisu z użyciem swojego konta na portalu Facebook.com akceptuje instalację aplikacji Serwisu na swoim profilu.
2. Użytkownik może samodzielnie usunąć aplikację ze swojego profilu na portalu Facebook.com.
3. Logowanie Użytkownika z użyciem portalu Facebook.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
IV. REKLAMACJE
1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie jakości świadczonych usług przez Właściciela w ramach Serwisu.
2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres kontakt@miejscawkrk.pl .
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Właściciela.
4. Reklamacje wynikające z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu nie będą rozpatrywane przez Właściciela.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Bartosz Kozakiewicz, ul. Łomżyńska 14B m.6, 07-322 Nur
2. Użytkownik ma możliwość wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu Użytkownik powinien wysłać stosowną prośbę na następujący adres e-mail: kontakt@miejscawkrk.pl .
3. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe podczas rejestracji. Jednakże ich podanie jest niezbędne, aby Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu.
4. Właściciel w ramach Serwisu przetwarza następujące dane:
a) login (nick),
b)adres e-mail,
c) adres IP użytkownika,
d) numer profilu publicznego z portalu Facebook.com (jeśli użytkownik loguje się do Serwisu za pomocą tego portalu),
e) strona internetowa.
5. Dane Użytkownika zbierane są w celu rejestracji w Serwisie (daje to możliwość korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną) oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub maila korespondencję.
6. Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
8. Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, wtedy Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Użytkownika w każdej chwili cofnięta.
10. Każda Treść umieszczona przez Użytkownika w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami ? datą jej dodania oraz loginem Użytkownika dodającego.
11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2014 r.
2. Regulamin Serwisu jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym http://miejscawkrk.pl/rules.php
3. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia jego zmienionego tekstu pod adresem http://miejscawkrk.pl/rules.php
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Prawem właściwym jest prawo polskie.